Datum för årsmöte ändrat till 5 mars 18.30-19.30

 • 12 feb 2024

Vi önskar alla medlemmar välkomna till årsmöte i klubbstugan 5 mars, 18:30 - 19:30.

Datumet har ändrats då Upplands Orienteringsförbund har årsmöte 4 mars.

Klicka på Läs mer för att se dagordningen.

Till årsmötet finns följande dokument att läsa:

 • Länna IF Verksamhetsberättelse 2023
 • Länna IF Verksamhetsplan 2024
 • Förslag från styrelsen på stadgeändring
 • Inkommen motion

Dokumenten ligger i dokumentarkivet som du kommer åt i inloggat läge.

DAGORDNING FÖR LÄNNA IF:S ÅRSMÖTE  2024-03-05

 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
 2. ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
 3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
 4. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
 5. VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
 6. VAL AV JUSTERINGSMÄN
 7. VAL AV RÖSTRÄKNARE
 8. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INKL. RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
 9. REVISORERNAS ÅRSBERÄTTELSE
 10. STYRELSENS ANSVARSFRIHET
 11. BEHANDLING AV STYRELSENS FÖRSLAG OCH INKOMNA MOTIONER
 12. VAL AV STYRELSE OCH ÖVRIGA FÖRENINGSFUNKTIONÄRER
   (förslag från valberedningen presenteras)
 13. VAL AV VALBEREDNING
 14. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2024
 15. BUDGET 2024
 16. EGNA TÄVLINGAR 2024
 17. VERKSAMHETSPLAN 2024
 18. ÖVRIGA FRÅGOR
 19. AVSLUTNING